Reglament de la cursa del GaS


Reglament de la cursa del GaS del 18 d'octubre de 2008

1. La cursa del GaS, el "Golf a Sac" o "la volta al golf a sac" és una cursa a peu pels voltants de les instal·lacions de hp a Sant Cugat. (veure recorregut).

2. Si bé és possible realitzar el recorregut en bicicleta, no està permès competir en aquesta modalitat. Les bicicletes hauran de cedir el pas i donar prioritat als corredors a peu i als caminants, vetllant sempre per la seva seguretat. És obligatori utilitzar casc per fer el recorregut en bicicleta.

3. La cursa del GaS és una cursa oberta a qualsevol persona que tingui accés a l’interior de les instal·lacions de hp Sant Cugat: empleats de hp (i els seus convidats), becaris i empleats d’altres empreses que hi treballen.
4. La "comissió organitzadora" canvia d’edició a edició. La comissió organitzadora de l’edició actual es pot trobar a la pàgina 'Què és el GaS?'.

5. La cursa normalment no es suspendrà en cas de pluja, però l’organització es reserva el dret de canviar el recorregut o fins i tot suspendre la prova si alguna circumstància meteorològica o d’altra mena així ho aconsella.6. L’edat mínima de participació és de 18 anys.

7. Hi haurà 4 categories individuals:

categoria absoluta femenina
categoria absoluta masculina
masters masculins (nascuts el 1968 o abans)
categoria "millores" (veure normes específiques)

Opcionalment podrà haver una categoria de masters femenines si la inscripció ho justifica.

8. Per participar a la cursa és necessari realitzar la inscripció (anar a la pàgina d’inscripció). A més perquè la inscripció sigui efectiva cal fer un donatiu mínim de 10 euros al projecte solidari escollit per l’organització. En cas que la cursa coincideixi amb la Diada Solidària de hp, el donatiu de la Diada servirà per fer efectiva la inscripció.

9. El 100% de les donacions aniran al projecte solidari, la resta de les despeses de l’organització és finançaran a través de patrocinadors.

10. L’organització subministrarà un pitral (dorsal) que cal col·locar al pit en lloc ben visible i portar-ho durant tot el transcurs de la cursa.

11. Cada corredor corre sota la seva responsabilitat. L’organització no es fa responsable dels possibles accidents, perjudicis propis o a tercers derivats de la cursa, encara que vetllarà per evitar-los. En especial caldrà ser prudents en les cruïlles amb carrers i carreteres i amb el tràfic en general. És obligatori utilitzar casc per fer el recorregut en bicicleta.

12. Cada participant rebrà un diploma individual amb el seu temps oficial. L’existència d’altres premis dependrà de la participació d’empreses col·laboradores.

13. Els corredors han de seguir el recorregut establert. No és permès fer servir cap tipus de "drecera" excepte les comentades a la descripció del recorregut.

14. Els participant han de seguir en tot moment les indicacions de l’organització, els jutges i els voluntaris.

15. Els participants evitaran cridar o fer excessiu soroll, fer dreceres que provoquin l’erosió del sòl, tirar papers o qualsevol tipus d’objecte i en general qualsevol acció que perjudiqui l’entorn.

16. Qualsevol reclamació a la classificació ha de ser presentada per escrit a dintre de les 24 hores posteriors a la cursa. La comissió organitzadora estudiarà les reclamacions i les seves resolucions seran inapel·lables.

17. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquestes normes de forma que l’organització podrà desqualificar qualsevol corredor que no les compleixi.

18. La comissió organitzadora es reserva el dret de fer canvis en aquest reglament, incloent canvis o anul·lacions de categories, dia i hora de la cursa, premis, recorregut i fins i tot l’anul·lació de la cursa en cas necessari.

Normes per la classificació a la categoria de millores

1. La categoria "millores" valora la superació dels corredors d’un GaS a un altre.

2. Per participar en la categoria "millores" cal haver participat anteriorment, al menys en una cursa del GaS amb idèntic recorregut.

3. El temps oficial a la categoria millores (TOM) s’obté de la fórmula TOM=MTO-TO, on MTO és el millor temps oficial (el més baix) de totes les participacions anteriors del corredor i TO és el temps oficial del GaS actual

4. La millora es calcula percentualment: Millora=100*TOM / MTO, és a dir, es valora la millora relativa.

5. Els corredors seran ordenats per la "Millora" de més alta a més baixa (el guanyador és el que tingui la "Millora" més alta). L’ordenació serà independent de la resta de categories.

Classificació segons quantitat de moviment

Una sola categoria independentment de la edat o el sexe. La guanya el corredor o corredora que obtingui el més gran producte de pes corporal multiplicat per velocitat mitjana, mesurat en N.s (Newton-segon). L’organització podrà comprovar el pes del corredor, un cop finalitzada la cursa.

Classificació segons minuts per fill
Una sola categoria independentment de la edat o el sexe. La guanya el corredor o corredora que obtingui el menor valor del seu temps dividit pel número de fill més tres (en cas dels homes) o número de fills més quatre (en cas de les dones.

Reglamento de la carrera del GaS del 18 de octubre de 2008

1. La carrera del GaS, el “Golf a Sac” o “la vuelta al golf a sac” es una carrera a pie por los alrededores de las instalaciones de hp en Sant Cugat (ver recorrido).

2. Si bien es posible realizar el recorrido en bicicleta, no está permitido competir en esta modalidad. Las bicicletas deberán ceder el paso y dar prioridad a los corredores a pie y caminantes, velando siempre por su seguridad. Es obligatorio utilizar casco para hacer el recorrido en bicicleta.

3. La carrera del GaS es una carrera abierta a cualquier persona que tenga acceso al interior de las instalaciones de hp Sant Cugat: empleados de hp (y sus invitados), becarios y empleados de otras empresas trabajando en él.

4. La "comisión organizadora" cambia de edición en edición. La comisión organizadora de la actual edición se puede encontrar en la página 'Qué es el GaS?'.

5. La carrera normalmente no se suspenderá en caso de lluvia, pero la organización se reserva el derecho de cambiar el recorrido o incluso suspender la prueba si alguna circunstancia meteorológica o de otro tipo así lo aconseja.

6. La edad mínima de participación es de 18 años.

7. Habrá 4 categorías individuales:

categoría absoluta femenina

categoría absoluta masculina

masters masculinos (nacidos en 1968 o antes)

categoría "mejoras" (ver normas específicas)

Opcionalmente podrá haber una categoría de masters femeninas si la inscripción así lo justifica

8. Para participar en la carrera es necesario realizar la inscripción (ir a la página de inscripción). Además, para que la inscripción sea efectiva hay que realizar un donativo mínimo de 10 euros al proyecto solidario elegido por la organización. En caso que la carrera coincida con el Día Solidario de hp, el donativo del Día servirá para hacer efectiva la inscripción.

9. El 100% de las donaciones irán a parar al proyecto solidario, y el resto de los gastos de la organización se financiarán a través de los patrocinadores.

10. La organización facilitará un dorsal que se deberá colocar en el pecho en lugar bien visible y llevarlo durante todo el transcurso de la carrera.

11. Cada corredor corre bajo su propia responsabilidad. La organización no se hace responsable de los posibles accidentes, perjuicios propios o a terceros derivados de la carrera, aunque velará por evitarlos. En especial se deberá ser prudentes en los cruces con las calles y carreteras y con el tráfico en general. Es obligatorio utilizar casco para hacer el recorrido en bicicleta.

12. Cada participante recibirá un diploma individual con su tiempo oficial. La existencia de otros premios dependerá de la participación de empresas colaboradoras.

13. Los corredores deberán seguir el recorrido establecido. No se permite tomar ningún tipo de “atajo” excepto los comentados en la descripción del recorrido.

14. Los participantes han de seguir en todo momento las indicaciones de la organización, los jueces y los voluntarios.

15. Los participantes evitarán gritar o hacer un ruido excesivo, tomar atajos que provoquen la erosión del suelo, tirar papeles o cualquier tipo de objetos y en general cualquier acción que perjudique el entorno.

16. Cualquier reclamación a la clasificación ha de ser presentada por escrito a dentro de las 24 horas posteriores a la carrera. La comisión organizadora estudiará Las reclamaciones y sus resoluciones serán inapelables.

17. La participación en la carrera supone la aceptación de estas normas de forma que la organización podrá descalificar a cualquier corredor que no las respete.

18. La comisión organizadora se reserva el derecho de realizar cambios en este reglamento, incluyendo cambios o anulaciones de categorías, día y hora de la carrera, premios, recorrido e incluso la suspensión de la carrera en caso necesario.

Normas para la clasificación en la categoría de mejoras

1. La categoría de “mejoras” valora la superación de los corredores de un GaS a otro.

2. Para poder participar en la categoría “mejoras” se debe haber participado anteriormente en al menos una edición anterior del GaS con idéntico recorrido.

3. El tiempo oficial en la categoría mejoras (TOM) se obtiene de la fórmula TOM = MTO – TO, donde MTO es el mejor tiempo oficial (el más bajo) de todas las participaciones anteriores del corredor, y TO es el tiempo oficial de la presente edición del GaS.

4. La mejora se calcula de forma porcentual: Mejora = 100*TOM / MTO, es decir, se valora la mejora relativa.

5. Los corredores serán ordenados por “Mejora”, de más alta a más baja (el ganador será el que tenga la “mejora” más alta). La ordenación será independiente del resto de categorías.

Clasificación según cantidad de movimiento

Una sola categoría independientemente de la edad o el sexo. La ganará el corredor o corredora que obtenga el mayor producto de peso corporal multiplicado por velocidad media, medido en N.s (Newton-segundo). La organización podrá comprobar el peso del corredor una vez finalizada la carrera.

Clasificación según minutos por hijo

Una sola categoría independientemente de la edad o el sexo. La ganará el corredor o corredora que obtenga el menor valor de su tiempo dividido por el número de hijos más tres (en el caso de los hombres) o número de hijos más cuatro (en caso de las mujeres).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada